ORTAK MÜCADELE

 

Müslümanlarla Kitap Ehli Yaratılış Gerçeğini Anlatmada İttifak Etmelidirler

İnsanları Darwinizm'in Belalarından Korumak

Tarih boyunca materyalizm, komünizm, faşizm, anarşizm, faşizm, ırkçılık ve ateizm gibi pek çok aldatıcı felsefe ve ideoloji üretilmiştir. Bunların evren, toplum ve insan hakkındaki sahte teşhislerine, aldatıcı tanım ve tasvirlerine kanan pek çok insan imanını kaybetmiş veya inançlarında kuşkuya düşmüştür. Dahası bu ideolojiler insanları, toplumları ve milletleri büyük buhranlara, çatışmalara, savaşlara sürüklemiş ve dünyaya büyük felaketler getirmiştir. İnsanlığın halen yaşadığı acılar, sıkıntılar ve bunalımlarda bunların payı oldukça büyüktür.

Burada göze çarpan bir noktanın üzerinde daha durmak gerekir. Adı geçen ideolojiler, Yaratıcı'yı ve yaratılışı inkar ederlerken ortak bir temele, sözde bilimsel bir düşünce olan Darwin'in evrim teorisine dayanırlar. Evrim düşüncesi, din aleyhtarı felsefelerin temelini oluşturur.

Evrim teorisi 19. yüzyıl ortalarından bu yana ısrarla savunulsa da, aradan geçen 150 yılın ortaya koyduğu bilimsel bulgular, teorinin bilim dışı bir safsatadan başka bir şey olmadığını göstermektedir. Her ne kadar bilimsel gelişmeler evrimin tüm iddialarını çürütmüşse de, bahsi geçen çevreler bu köhne teoriyi yaşatmak için kapsamlı bir çaba içindedir. Bunun tek nedeni de bu teorinin, Allah'ın varlığını reddetmek için bir araç olarak kullanılmasıdır.

Darwin

Gerçekten de sözde evrim veya sözde bilimsellik adı altında, gerek açık gerekse örtülü, yoğun bir propaganda insanları kuşatmaktadır. Göz attığınız bir gazete, karşılaştığınız bir reklam afişi, okuduğunuz bir kitap, izlediğiniz bir film, televizyonda seyrettiğiniz bir belgesel veya internet ortamı Yaratıcı'yı ve yaratılışı inkar eden mesajlarla doludur. Oysa Yaratılışın delilleri insanı çepeçevre sarmıştır. Çevremizde gördüklerimizi, vücudumuzun derinliklerindeki hücrelerden uçsuz bucaksız galaksilere kadar evrendeki her şeyi Allah yaratmıştır. Bunlardaki kusursuzluk, görkemli sanat, muhteşem düzen ve mükemmel tasarım O'nun yaratışının delilleridir. Bu gerçek İncil'de şöyle belirtilmiştir:

Göğü, yeryüzünü, denizi ve onlarda bulunan her şeyi yaratan O'dur. (Habercilerin İşleri, 14/15)

... Her varlığa yaşam veren Tanrı'nın önünde sana buyuruyorum. (Timoteos'a I. Mektup, 6/13)

Allah'ın her şeyi yarattığı, ona bir düzen verdiği ve belli bir ölçüyle takdir ettiği, bazı Kuran ayetlerinde şöyle haber verilmiştir:

... O'na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. (Furkan Suresi, 2)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Allah'ın Varlığının ve Yaratılışın Anlatılmasında Birlik Olalım

Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar Allah'ın varlığına, birliğine, tüm evrenin ve canlıların O'nun tarafından yaratıldığına, insanların yaşamlarına Allah'tan gelen vahye göre düzenlemeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Kitab-I Mukaddes'te ve Kuran'da tarif edilen ahlak anlayışı ve ideal toplum modeli de birçok açıdan benzemektedir. Yahudilerin, Müslümanların ve Hıristiyanların bu esaslar üzerinde birbirlerine büyük bir saygı ve sevgi ile yaklaşmaları gerekmektedir. Kuran'da bildirilen "ortak bir kelimede birleşme" çağrısı, bu üç İlahi dinin mensupları tarafından en güzel şekilde yerine getirilmelidir.

Allah, zorlukla beraber kolaylık da yaratmış; inkarcıların çarpık ve sapkın felsefelerini yerle bir edecek imkanları ve delilleri de iman edenlere sunmuştur. Vicdanının sesini dinleyen, samimi ve önyargılarından arınmış bir şekilde evreni ve doğayı inceleyen herkes, çevresindeki yaratılış delillerini fark eder. Canlı cansız her varlık Allah'ı bize tanıtan mesajlarla doludur; etrafımız O'nun varlığını ve birliğini açıkça ortaya koyan işaretlerle çepeçevre sarılıdır.

Allah'ı inkar edenlerin öne sürdükleri en büyük safsata, canlı cansız her şeyin tesadüfler sonucunda oluştuğu iddiasıdır. İnkarcıların yaymaya çalıştıkları bu batıl inancın kırılması için, çevremizdeki yaratılış delillerini modern bilimin ışığında incelemek ve bunları da insanlara anlatmak gereklidir. Canlılardaki muhteşem yapıları ve mükemmel tasarımları, evrendeki olağanüstü sistemleri ve milyarlarca hassas dengeyi bu sayede tüm açıklığıyla gören vicdanlı insanlar, bunların tesadüfen oluşamayacağını ve her şeyi üstün güç sahibi olan Allah'ın yaratmış olduğunu anlayacaklardır. Böylece inkarcıların yaymaya çalıştığı "tesadüf" iddiası, yerle bir olacaktır.

Yaratılış delilleri, Allah'ın varlığını ve birliğini, O'nun üstün kudret, ilim ve sanatını gözler önüne seren her türlü bilgiyi ve gerçeği kapsar. Bunlar, insanların Allah'ın varlığını fark etmelerine ve O'na yönelmelerine vesile olur.

Gaflet içindeki insanların, her gün etraflarında olup biten fakat farkına varmadıkları pek çok yaratılış delilini, mükemmellikleri tüm ayrıntılarıyla onların gözleri önüne sermek, bu kişilerin gafletlerinin dağılmasında son derece etkili olur. Yıllardır herkesin görmeye alıştığı ve pek çok kimsenin üzerinde düşünmediği birçok iman hakikati vardır. İnsanın sadece kendi bedeni dahi başlı başına büyük bir yaratılış delilidir. Sahip olduğumuz gözler dünyanın en gelişmiş kameralarından daha kompleks ve üstüntür. Vücudumuzdaki her sistem, büyük bir uyum ve denge içinde çalışmakta, dev laboratuvarlarda ancak gerçekleştirilebilecek olan kimyasal işlemler, iç organlarımız tarafından çok daha mükemmel bir şekilde yapılmaktadır. Bu gaflet kültürünü ortadan kaldırmak ve yerine Allah'a şükür ve itaat temelinde kurulmuş bir kültür yerleştirmek için, Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların elele vermesi gereklidir.

Kuran'ın pek çok ayetinde de insanlar üstte saydığımız gerçekler üzerinde düşünmeye, Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü gösteren bu delilleri görmeye ve kavramaya davet edilmişlerdir. Bu konudaki yüzlerce ayetten birkaçı şöyledir:

Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır? Ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır. Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi. Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (diriltici) bir çıkarışla diriltip-çıkaracaktır. Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı. Öyle ki, onun içinde geniş yollarında gezip-dolaşırsınız, diye. (Nuh Suresi, 15-20)

Tüm evren bunlar gibi sayısız detaylarla doludur oysa üstte belirttiğimiz gibi insanların çoğu günlük hayatlarında bunları düşünmezler. Bu nedenle yaratılış delillerini insanların hiç düşünmedikleri yönleri ile anlatarak yapılan bir tebliğ karşı tarafı düşünmeye sevk edecek, Allah'ın gücünü ve kudretini tanıyıp takdir etmesinde de etkili olacaktır.

Samimi iman eden her Hıristiyan, her Yahudi, her Müslüman bu doğrultuda elinden gelen tüm çabayı göstermekle mükelleftir. Tek bir Allah'a iman eden, O'nun beğenisini kazanmaya çalışan, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmuş, O'na yürekten bağlı, O'nu yücelten, temelde aynı değerleri savunan Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların ortak hareket etmeleri en doğrusudur.

Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki tarihsel sorunlara, önyargılara, yanlış anlamalara veya taassuba dayanan tartışmalara, çekişmelere tamamen son verilmelidir. Kaybedilecek zaman dahi olmadığı unutulmamalıdır. Her iki tarafın da birbirine anlayış ve hoşgörü içinde yaklaşması gerektiği açıktır. Önemli olan, farklılıkları değil ortak noktaları gündeme getirmek, zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı, yıkıcı değil yapıcı, engelleyici değil yardımcı, ayırıcı değil tamamlayıcı, bölücü değil birleştirici olmaktır.


Ana Sayfa | Gelin Birlik Olalım | Ortak İnanç Esasları | Ortak Değerler | Barışa Davet | İslam'da Kitap Ehli | Ortak Fikri Mücadele
Radikalizm Tehlikesine Karşı Ortak Mücadele | İslam Tarihinde Müslümanlar ve Kitap Ehli | İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut | Hazreti Yusuf | Hazreti Musa | Hz.Süleyman | Hazreti Meryem | Hazreti İsa Ölmedi
Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir Allah'ın Peygamberidir| Hazreti İsa Gelecek | Hazreti Muhammed
Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm yazılar, Harun Yahya'nın kitap ve makalelerinden derlenmiştir.