DİNLER TERÖRÜ LANETLER

 

Özet

Bilim Araştırma Vakfı, 23 Haziran 2003 tarihinde, İstanbul'da "Dinler Terörü Lanetler" isimli uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Konferansa gerek konuşmacı gerekse izleyici olarak Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden önde gelen pek çok Müslüman, Hıristiyan ve Musevi davet edilmiş, her üç İlahi dinin temsilcileri ve mensupları bu önemli konuda görüş bildirmeye ve ortak bir mesaj vermeye çağrılmışlardır. BAV, "din adına terör" kavramının çarpıklığını vurgulayarak, hem dünyamızı tehdit eden radikal ve çatışmacı düşünceye etkin bir cevap vermeyi, hem de Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın ortak ahlaki değerlerini vurgulayarak bu üç İlahi dinin mensupları arasındaki anlayış, hoşgörü, diyalog ve işbirliğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Materyalizme Karşı Ortak Tavır

Bilim Araştırma Vakfı, dünyadaki ve ülkemizdeki pek çok sorunun kökeninde, yanlış dünya görüşlerinin ve ahlak anlayışlarının yattığı inancıyla hareket etmektedir. Siyasi çatışmaların, savaşların, toplum içindeki haksızlıkların, gerçekte insanların ahlak anlayışıyla çok yakından ilgisi vardır. Söz konusu sorunların hangi ahlak anlayışının sonuçları olduğuna baktığımızda ise, materyalist felsefe ile yüzyüze geliriz.

Bu felsefe, insanın bu dünya üzerindeki yaşamının tamamen rastlantıların ürünü olduğunu varsayar. İnsanın hayvanlardan evrimleşmiş bir canlı türü olduğunu, ve sadece çatışma yoluyla ilerlediğini ileri sürer. Bu felsefeyi kabul eden bir insanın, bencil olması kaçınılmazdır. Hayatı, çıkar mücadelelerinin acımasızca yürütüldüğü bir arena olarak görecek, fedakarlık, merhamet, dürüstlük gibi erdemleri gereksiz bulacaktır. Darwin'in evrim teorisi yoluyla bilimsellik iddiasında bulunan bu yanlış dünya görüşü, yanlış olmasına rağmen çağımızda büyük bir etkiye sahiptir. Gerek komünizm veya faşizm gibi totaliter ideolojilerde, gerekse modern toplumları saran ahlaki dejenerasyonda, materyalizmin yıkıcı etkilerini görmek mümkündür.

Materyalizm, insanları sadece maddi değerlere yönelttiği, onları manevi kavramlardan kopardığı için, milli duyguları da yok eder ve dolayısıyla milletlerin bekası için önemli bir tehdittir.

İşte bu nedenle Bilim Araştırma Vakfı, yıllardan beridir materyalist felsefenin ve onun fikri dayanağı olan Darwin'in evrim teorisinin yanlışlığını gerek milletimize gerekse tüm dünyaya aktarmak için son derece kapsamlı bir kültürel hizmet yürütmektedir. BAV bu amaçla yurt çapında ve yurtdışında 500'e yakın konferans düzenlemiş, tüm bunlar büyük bir ilgi ve destekle karşılanmıştır.

Materyalizme yönelik bu fikri mücadelede ortaya çıkan önemli gerçeklerden biri ise, materyalist felsefeye karşı, her üç İlahi dinin inananlarının birlikte ve aynı safta olduklarıdır. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar, bizleri Allah'ın yarattığına ve O'nun gösterdiği doğrulara göre yaşamamız gerektiğine inanmaktdırlar ki, bunlar çok önemli ortak değerlerdir. BAV, her üç İlahi dinin mensuplarının bu ortak değerler üzerinde birlikte hareket etmeleri gerektiği inancındadır.

Sadece materyalizme karşı değil, dünya üzerindeki ırkçılık, faşizm gibi zararlı ideolojilerin fikren yenilgiye uğratılmasında veya fakirlik, sosyal adaletsizlik gibi meselelerin çözümünde de İlahi dinlerin mensuplarının işbirliği yapmaları son derece gereklidir.

BAV'ın Osmanlı Vizyonu

Bu konuda BAV'a ilham ve perspektif veren çok önemli bir unsur da, vakıf camiamızın dünya görüşünde çok temel bir yer tutan Osmanlı vizyonudur. Mirasçısı olduğumuz büyük Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın hoşgörüsüzlük ve dini baskıyla dolu olduğu bir dönemde, Hıristiyan ve Musevi cemaatlerine gösterdiği büyük toleransla tarihe geçmiştir. İspanya'dan haksız yere sürülerek mağdur edilen Musevilerin, Osmanlı Sultanı II. Bayezid tarafından kabul edilmesi ve kendilerine büyük ihtimam gösterilmesi, her zaman akılda tutulması gereken çok önemli bir tarihsel derstir.

Osmanlı tebası içindeki Yahudi ve Museviler de, Devleti Ali'nin kendilerine gösterdiği toleransı her zaman minnetle anmışlardır. Osmanlı'ya büyük katkılarda bulundukları ise tarihin reddedilemez bir gerçeğidir. Saray'da görev alan ya da Osmanlı toplumunun önemli pozisyonlarına gelen Musevi ve Hıristiyanlar, bu büyük dünya imparatorluğunun gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkılar sağlamışlardır.

BAV, Osmanlı'nın her üç İlahi dinin mensuplarını barış ve hoşgörü ortamı içinde yaşatabilmiş olmasının, günümüz dünyasının sorunlarına önemli bir ışık tuttuğu görüşündedir. Örneğin 20. yüzyılın başlarından bu yana daimi bir çatışma ve kaos içinde kalmış olan Filistin'de, Osmanlı yönetimi boyunca asırlar süren bir barış ve huzur ortamı kurulmuştu. Osmanlı egemenliğindeki Kudüs'te, Yahudiler sinagoglarında, Hıristiyanlar kiliselerinde, Müslümanlar da camilerinde Allah'a ibadet ediyor, üç din barış içinde bir arada bulunuyordu. Bugün Filistin'de akan kanların durması ve bölgede Osmanlı dönemindeki barış ve kardeşlik tablonun yeniden oluşması, Osmanlı vizyonunun yeniden özümsenmesiyle mümkün olacaktır.

BAV'ın Dinler Arası İşbirliği Konusundaki Vizyonu

Buraya kadar açıklanan yaklaşım içinde, Bilim Araştırma Vakfı, dinler arası diyalog ve işbirliği konusunda büyük bir kültürel hizmet kampanyası başlatmıştır ve bunu da sürdürmeye kararlıdır.

BAV mensupları, bu konuda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye, gereken her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırdır. BAV camiasınca birer görev olarak addedilen bazı prensipler şöyle sıralanabilir:

  • BAV camiası, Musevi ve Hıristiyanlarla, her üç İlahi dinin mensuplarının inandığı ortak gerçekler ve değerler doğrultusunda her türlü kültürel işbirliğine hazırdır. Özellikle Allah'ın varlığını, ateist felsefelerin yanlışlığını, din ahlakının güzelliğini anlatan kültürel çalışmalarda, bunları Hıristiyan ve Musevilerin de hizmetine sunmak için gerekli her türlü düzenlemeyi yapmak isteğindedir.
  • BAV, ülkemizdeki Musevi ve Hıristiyan vatandaşlarımızın haklarının önde gelen savunucusudur ve öyle olacaktır. BAV camiası, Musevi ve Hıristiyan vatandaşlarımızın güvenlik ve huzur içinde yaşamaları, dinlerini diledikleri gibi uygulamaları ve temsil edebilmeleri için onlara her türlü entellektüel ve sosyal desteği vermeye hazırdır. Geçmişte kalan Varlık Vergisi gibi utanç verici uygumaların, 6-7 Eylül olayları gibi trajedilerin bir daha asla tekrarlanmaması için toplumsal bilincin geliştirilmesine katkıda bulunmak, BAV'ın hedefleri arasındadır.
  • BAV, ülkemizdeki veya dünyanın herhangi bir ülkesindeki Musevi ve Hıristiyan cemaatlerini taciz etmeye yönelik söylem ve hareketlerin tümüne karşıdır. Musevilere yönelik barbarca bir nefret ideolojisi olan Anti-Semitizme yani Yahudi düşmanlığına şiddetle karşıdır. Aynı şekilde sadece inançlarını yaşadıkları için "Haçlılık" veya "misyonerlik" gibi hayali suçlamalarla hedef alan Hıristiyanların haklarının savunucusudur.

Sonuç

Bilim Araştırma Vakfı, her üç İlahi dinin mensuplarının karşılıklı hoşgörü ve anlayışının gelişmesi ve temel değerler üzerinde işbirliği yapmalarının, 21. yüzyılda dünyayı değiştirebilecek çok önemli bir adım olduğu inancındadır. Geçtiğimiz iki yüzyıl, insanlığın materyalist felsefe tarafından aldatılmasının acı meyveleri ile doludur. Dünya Savaşları'nda, soykırımlarda, etnik çatışmalarda, komünist veya faşist totalitarizmlerde, ahlaki dejenerasyon ve çürümede, bu felsefenin izlerini görmek mümkündür. Oysaki bilim ve düşünce alanındaki gelişmeler, materyalizmi ve onun türevlerini çürütmekte, insanlığa bu dünyada tesadüfen bulunmadığını, Yüce Yaratıcı'nın inayetiyle var olduğunu göstermektedir.

Bu temel gerçeği kabul eden Musevi ve Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında bir "Medeniyetler Çatışması" değil, aksine barış ve işbirliği olmalıdır.

BAV, bu barış ve işbirliğinin hem ülkemizde hem de dünya çapında tesisi için çalışmaya kararlıdır. Aşağıdaki Kuran ayeti, BAV mensuplarının Musevi ve Hıristiyanlara bakışının da özünü oluşturmaktadır.

"Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut Suresi, 46. ayet)

 

KONFERANS PROGRAMI

18.30 - Kokteyl
19.00 - Yemek
20.00 - Konferans 1. bölüm
21.30 - Ara
22.00 - Konferans 2. bölüm
23.30 - Bitiş

KONFERANS KATILIMCILARINDAN BAZILARI

DİYAKON

AGOP MİNASYAN

ERMENİ KATOLİK CEMAATİ TEMSİLCİSİ

 

AHMET BEYATLI

TODAV VAKFI

DANIŞMAN

AHMET KARAMERCAN

DİYANETTEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI

RABBI

ALEXANDER LAKSHIN

RUS MUSEVİ CEMAATİ LİDERİ

 

ALİ BULAÇ

GAZETECİ - YAZAR

BAŞKAN

ALTUĞ MÜŞTAK BERKER

MİLLİ DEĞERLERİ KORUMA VAKFI

MONSEIGNEUR

ANDREY STETSKEVICH

RUS KATOLİK KİLİSESİ TEMSİLCİSİ

 

BEHNAN KONUTGAN

KİTABI MUKADDES ŞİRKETİ

 

CEMAL UŞŞAK

GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI

 

CHIARA LUBICH

FOCOLARINI HAREKETİ

 

CONSTANTINO CEDOLINI

İTALYAN BAŞKONSOLOSLUĞU

RABBI&DR

DAVID SEIDENBERG

CALIFORNIA RABBISI

PROF. DR.

EDİBE SÖZEN

İLETİŞİM FAK DEKAN YARD.

 

FARUK TERZİHAN

KELDANİ KATOLİK CEMAATİ LİDERİ

MONSEIGNEUR

GEORGES MAROVITCH

VATİKAN FAHRİ ELÇİSİ

RABBI

GÖKHAN SAMİ BAYKARA

NEW YORK BAŞHAHAMLIĞI

 

HARUN TOKAK

GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI

PROF. DR.

HASAN KAMİL YILMAZ

AZİZ MAHMUT HÜDAİ / MARMARA İLAHİYAT

PROF. DR.

HAYRANI ALTUNTAŞ

A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

PROF DR.

HİKMET ÜÇIŞIK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

HOUSNI SALİH EL-MUDUR

LIBYA BAŞKONSOLOSU

MONSEIGNEUR

HOVHANNES J. TCHHOLAKIAN

ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ

DİYAKON

IGOR VYZHANOV

RUS ORTODOKS KİLİSESİ

DOÇ. DR.

İLHAMİ GÜLER

A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

RAHİP

JOHN LUCAL

VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

JOSEPH ANIS ABI AAD

TÜM DOĞUNUN MARUNİ PATRİKLİĞİ

RAHİP

LORENZO PİRETTO

FRANSİZKEN KİLİSESİ

MONSEIGNEUR

LOUIS PELATRE

KATOLİK CEMAATİ BAŞKANI

 

MARK JENKHAM

İNGİLİZ ANGLİKAN KİLİSESİ TEMSİLCİSİ

 

MAURO PESCE

FOCOLARINI HAREKETİ

 

MEHMET AYDIN

DEVLET BAKANI - DİYANETTEN SORUMLU

RAHİP

MICHEL ANGE

SAİNT JOSEPH LİSESİ

KARDİNAL

NASRALLAH- PETER SFEIR

TÜM DOĞUNUN MARUNİ PATRİKLİĞİ

 

NEVZAT YALÇINTAŞ

AKP MİLLETVEKİLİ

 

NİKOLAI PETKOV

BULGAR ORTODOKS KİLİSELER BİRLİĞİ

PROF. DR.

NURETTİN UZUNOĞLU

ARAŞTIRMACI - YAZAR

BAŞRAHİP

ORAZİO DE FRANCESCHİ

NOTRE DAME KİLİSESİ BAŞRAHİBİ

PROF.. DR.

ÖMER ÖZSOY

A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

PATRICK HANISH

ABD BAŞKONSOLOSLUĞU

PATRİK

PATRİK 1. BARTHOLOMEOS

FENER RUM PATRİKHANESİ

PATRİK

PATRİK 2. MESROB MUTAFYAN

ERMENİ APOSTOLİK KİLİSESİ

 

PAUL KARATAŞ

KILDANİ KATOLİK KİLİSESİ

PEDER

RAIMONDO BARDELLI

YEŞİLKÖY KATOLİK MİSAFİRHANESİ

MÜFTÜ

RAVIL GAYNUDDIN

MOSKOVA MÜFTÜLER KONSEYİ

DİYAKON

SABİNE FEISEL

ALMAN EVANJELİK KİLİSESİ

 

SAHAK MAŞALYAN

ERMENİ KİLİSESİ - PATRİK VEKİLİ

PROF DR.

SALİH TUĞ

M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

SAMUEL AKDEMİR

SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ METROPOLİTİ TEM.

 

SERGEI VELICHKIN

RUSYA BAŞKONSOLOSU

RAHİP

SILVIU STATE

ROMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU

PROF. DR.

SUAT YILDIRIM

M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

TAOUFIK JABEUR

TUNUS BAŞKOSOLOSU

BASKAN

TARKAN YAVAŞ

BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI

METROPOLIT

TEOLİPTOS

FENER RUM PATRİK VEKİLİ

 

TURGAY ÜÇAL

TÜRK PRESBİTERYEN KİLİSESİ

 

WAJIH MAJBOUR

SUUDİ ARABİSTAN B.ELÇİLİK TEM.

PROF DR.

YAKUP ÇİÇEK

M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

RABBI

YEHOSHUA ENGELMAN

LONDRA RABBISI

 

YUSUF ÇETİN

SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ

 

YUSUF KAPLAN

YENİŞAFAK YAZARI

MONSEIGNEUR

YUSUF SAĞ

SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ

 

ZEKİ BASDEMİR

SURYANİ KATOLİK KİLİSESİ

 

ZEKİ HACIİBRAHİMOĞLU

AYDINLAR OCAĞI ESKİ GEN. SEKR.

GERİ


Ana Sayfa | Gelin Birlik Olalım | Ortak İnanç Esasları | Ortak Değerler | Barışa Davet | İslam'da Kitap Ehli | Ortak Fikri Mücadele
Radikalizm Tehlikesine Karşı Ortak Mücadele | İslam Tarihinde Müslümanlar ve Kitap Ehli | İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut | Hazreti Yusuf | Hazreti Musa | Hz.Süleyman | Hazreti Meryem | Hazreti İsa Ölmedi
Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir Allah'ın Peygamberidir| Hazreti İsa Gelecek | Hazreti Muhammed
Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm yazılar, Harun Yahya'nın kitap ve makalelerinden derlenmiştir.
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."