DİNLER TERÖRÜ LANETLER

 

Özet

Bilim Araştırma Vakfı, 23 Haziran 2003 tarihinde, İstanbul'da "Dinler Terörü Lanetler" isimli uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Konferansa gerek konuşmacı gerekse izleyici olarak Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden önde gelen pek çok Müslüman, Hıristiyan ve Musevi davet edilmiş, her üç İlahi dinin temsilcileri ve mensupları bu önemli konuda görüş bildirmeye ve ortak bir mesaj vermeye çağrılmışlardır. BAV, "din adına terör" kavramının çarpıklığını vurgulayarak, hem dünyamızı tehdit eden radikal ve çatışmacı düşünceye etkin bir cevap vermeyi, hem de Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın ortak ahlaki değerlerini vurgulayarak bu üç İlahi dinin mensupları arasındaki anlayış, hoşgörü, diyalog ve işbirliğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Materyalizme Karşı Ortak Tavır

Bilim Araştırma Vakfı, dünyadaki ve ülkemizdeki pek çok sorunun kökeninde, yanlış dünya görüşlerinin ve ahlak anlayışlarının yattığı inancıyla hareket etmektedir. Siyasi çatışmaların, savaşların, toplum içindeki haksızlıkların, gerçekte insanların ahlak anlayışıyla çok yakından ilgisi vardır. Söz konusu sorunların hangi ahlak anlayışının sonuçları olduğuna baktığımızda ise, materyalist felsefe ile yüzyüze geliriz.

Bu felsefe, insanın bu dünya üzerindeki yaşamının tamamen rastlantıların ürünü olduğunu varsayar. İnsanın hayvanlardan evrimleşmiş bir canlı türü olduğunu, ve sadece çatışma yoluyla ilerlediğini ileri sürer. Bu felsefeyi kabul eden bir insanın, bencil olması kaçınılmazdır. Hayatı, çıkar mücadelelerinin acımasızca yürütüldüğü bir arena olarak görecek, fedakarlık, merhamet, dürüstlük gibi erdemleri gereksiz bulacaktır. Darwin'in evrim teorisi yoluyla bilimsellik iddiasında bulunan bu yanlış dünya görüşü, yanlış olmasına rağmen çağımızda büyük bir etkiye sahiptir. Gerek komünizm veya faşizm gibi totaliter ideolojilerde, gerekse modern toplumları saran ahlaki dejenerasyonda, materyalizmin yıkıcı etkilerini görmek mümkündür.

Materyalizm, insanları sadece maddi değerlere yönelttiği, onları manevi kavramlardan kopardığı için, milli duyguları da yok eder ve dolayısıyla milletlerin bekası için önemli bir tehdittir.

İşte bu nedenle Bilim Araştırma Vakfı, yıllardan beridir materyalist felsefenin ve onun fikri dayanağı olan Darwin'in evrim teorisinin yanlışlığını gerek milletimize gerekse tüm dünyaya aktarmak için son derece kapsamlı bir kültürel hizmet yürütmektedir. BAV bu amaçla yurt çapında ve yurtdışında 500'e yakın konferans düzenlemiş, tüm bunlar büyük bir ilgi ve destekle karşılanmıştır.

Materyalizme yönelik bu fikri mücadelede ortaya çıkan önemli gerçeklerden biri ise, materyalist felsefeye karşı, her üç İlahi dinin inananlarının birlikte ve aynı safta olduklarıdır. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar, bizleri Allah'ın yarattığına ve O'nun gösterdiği doğrulara göre yaşamamız gerektiğine inanmaktdırlar ki, bunlar çok önemli ortak değerlerdir. BAV, her üç İlahi dinin mensuplarının bu ortak değerler üzerinde birlikte hareket etmeleri gerektiği inancındadır.

Sadece materyalizme karşı değil, dünya üzerindeki ırkçılık, faşizm gibi zararlı ideolojilerin fikren yenilgiye uğratılmasında veya fakirlik, sosyal adaletsizlik gibi meselelerin çözümünde de İlahi dinlerin mensuplarının işbirliği yapmaları son derece gereklidir.

BAV'ın Osmanlı Vizyonu

Bu konuda BAV'a ilham ve perspektif veren çok önemli bir unsur da, vakıf camiamızın dünya görüşünde çok temel bir yer tutan Osmanlı vizyonudur. Mirasçısı olduğumuz büyük Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın hoşgörüsüzlük ve dini baskıyla dolu olduğu bir dönemde, Hıristiyan ve Musevi cemaatlerine gösterdiği büyük toleransla tarihe geçmiştir. İspanya'dan haksız yere sürülerek mağdur edilen Musevilerin, Osmanlı Sultanı II. Bayezid tarafından kabul edilmesi ve kendilerine büyük ihtimam gösterilmesi, her zaman akılda tutulması gereken çok önemli bir tarihsel derstir.

Osmanlı tebası içindeki Yahudi ve Museviler de, Devleti Ali'nin kendilerine gösterdiği toleransı her zaman minnetle anmışlardır. Osmanlı'ya büyük katkılarda bulundukları ise tarihin reddedilemez bir gerçeğidir. Saray'da görev alan ya da Osmanlı toplumunun önemli pozisyonlarına gelen Musevi ve Hıristiyanlar, bu büyük dünya imparatorluğunun gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkılar sağlamışlardır.

BAV, Osmanlı'nın her üç İlahi dinin mensuplarını barış ve hoşgörü ortamı içinde yaşatabilmiş olmasının, günümüz dünyasının sorunlarına önemli bir ışık tuttuğu görüşündedir. Örneğin 20. yüzyılın başlarından bu yana daimi bir çatışma ve kaos içinde kalmış olan Filistin'de, Osmanlı yönetimi boyunca asırlar süren bir barış ve huzur ortamı kurulmuştu. Osmanlı egemenliğindeki Kudüs'te, Yahudiler sinagoglarında, Hıristiyanlar kiliselerinde, Müslümanlar da camilerinde Allah'a ibadet ediyor, üç din barış içinde bir arada bulunuyordu. Bugün Filistin'de akan kanların durması ve bölgede Osmanlı dönemindeki barış ve kardeşlik tablonun yeniden oluşması, Osmanlı vizyonunun yeniden özümsenmesiyle mümkün olacaktır.

BAV'ın Dinler Arası İşbirliği Konusundaki Vizyonu

Buraya kadar açıklanan yaklaşım içinde, Bilim Araştırma Vakfı, dinler arası diyalog ve işbirliği konusunda büyük bir kültürel hizmet kampanyası başlatmıştır ve bunu da sürdürmeye kararlıdır.

BAV mensupları, bu konuda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye, gereken her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırdır. BAV camiasınca birer görev olarak addedilen bazı prensipler şöyle sıralanabilir:

  • BAV camiası, Musevi ve Hıristiyanlarla, her üç İlahi dinin mensuplarının inandığı ortak gerçekler ve değerler doğrultusunda her türlü kültürel işbirliğine hazırdır. Özellikle Allah'ın varlığını, ateist felsefelerin yanlışlığını, din ahlakının güzelliğini anlatan kültürel çalışmalarda, bunları Hıristiyan ve Musevilerin de hizmetine sunmak için gerekli her türlü düzenlemeyi yapmak isteğindedir.
  • BAV, ülkemizdeki Musevi ve Hıristiyan vatandaşlarımızın haklarının önde gelen savunucusudur ve öyle olacaktır. BAV camiası, Musevi ve Hıristiyan vatandaşlarımızın güvenlik ve huzur içinde yaşamaları, dinlerini diledikleri gibi uygulamaları ve temsil edebilmeleri için onlara her türlü entellektüel ve sosyal desteği vermeye hazırdır. Geçmişte kalan Varlık Vergisi gibi utanç verici uygumaların, 6-7 Eylül olayları gibi trajedilerin bir daha asla tekrarlanmaması için toplumsal bilincin geliştirilmesine katkıda bulunmak, BAV'ın hedefleri arasındadır.
  • BAV, ülkemizdeki veya dünyanın herhangi bir ülkesindeki Musevi ve Hıristiyan cemaatlerini taciz etmeye yönelik söylem ve hareketlerin tümüne karşıdır. Musevilere yönelik barbarca bir nefret ideolojisi olan Anti-Semitizme yani Yahudi düşmanlığına şiddetle karşıdır. Aynı şekilde sadece inançlarını yaşadıkları için "Haçlılık" veya "misyonerlik" gibi hayali suçlamalarla hedef alan Hıristiyanların haklarının savunucusudur.

Sonuç

Bilim Araştırma Vakfı, her üç İlahi dinin mensuplarının karşılıklı hoşgörü ve anlayışının gelişmesi ve temel değerler üzerinde işbirliği yapmalarının, 21. yüzyılda dünyayı değiştirebilecek çok önemli bir adım olduğu inancındadır. Geçtiğimiz iki yüzyıl, insanlığın materyalist felsefe tarafından aldatılmasının acı meyveleri ile doludur. Dünya Savaşları'nda, soykırımlarda, etnik çatışmalarda, komünist veya faşist totalitarizmlerde, ahlaki dejenerasyon ve çürümede, bu felsefenin izlerini görmek mümkündür. Oysaki bilim ve düşünce alanındaki gelişmeler, materyalizmi ve onun türevlerini çürütmekte, insanlığa bu dünyada tesadüfen bulunmadığını, Yüce Yaratıcı'nın inayetiyle var olduğunu göstermektedir.

Bu temel gerçeği kabul eden Musevi ve Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında bir "Medeniyetler Çatışması" değil, aksine barış ve işbirliği olmalıdır.

BAV, bu barış ve işbirliğinin hem ülkemizde hem de dünya çapında tesisi için çalışmaya kararlıdır. Aşağıdaki Kuran ayeti, BAV mensuplarının Musevi ve Hıristiyanlara bakışının da özünü oluşturmaktadır.

"Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut Suresi, 46. ayet)

 

KONFERANS PROGRAMI

18.30 - Kokteyl
19.00 - Yemek
20.00 - Konferans 1. bölüm
21.30 - Ara
22.00 - Konferans 2. bölüm
23.30 - Bitiş

KONFERANS KATILIMCILARINDAN BAZILARI

DİYAKON

AGOP MİNASYAN

ERMENİ KATOLİK CEMAATİ TEMSİLCİSİ

 

AHMET BEYATLI

TODAV VAKFI

DANIŞMAN

AHMET KARAMERCAN

DİYANETTEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI

RABBI

ALEXANDER LAKSHIN

RUS MUSEVİ CEMAATİ LİDERİ

 

ALİ BULAÇ

GAZETECİ - YAZAR

BAŞKAN

ALTUĞ MÜŞTAK BERKER

MİLLİ DEĞERLERİ KORUMA VAKFI

MONSEIGNEUR

ANDREY STETSKEVICH

RUS KATOLİK KİLİSESİ TEMSİLCİSİ

 

BEHNAN KONUTGAN

KİTABI MUKADDES ŞİRKETİ

 

CEMAL UŞŞAK

GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI

 

CHIARA LUBICH

FOCOLARINI HAREKETİ

 

CONSTANTINO CEDOLINI

İTALYAN BAŞKONSOLOSLUĞU

RABBI&DR

DAVID SEIDENBERG

CALIFORNIA RABBISI

PROF. DR.

EDİBE SÖZEN

İLETİŞİM FAK DEKAN YARD.

 

FARUK TERZİHAN

KELDANİ KATOLİK CEMAATİ LİDERİ

MONSEIGNEUR

GEORGES MAROVITCH

VATİKAN FAHRİ ELÇİSİ

RABBI

GÖKHAN SAMİ BAYKARA

NEW YORK BAŞHAHAMLIĞI

 

HARUN TOKAK

GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI

PROF. DR.

HASAN KAMİL YILMAZ

AZİZ MAHMUT HÜDAİ / MARMARA İLAHİYAT

PROF. DR.

HAYRANI ALTUNTAŞ

A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

PROF DR.

HİKMET ÜÇIŞIK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

HOUSNI SALİH EL-MUDUR

LIBYA BAŞKONSOLOSU

MONSEIGNEUR

HOVHANNES J. TCHHOLAKIAN

ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ

DİYAKON

IGOR VYZHANOV

RUS ORTODOKS KİLİSESİ

DOÇ. DR.

İLHAMİ GÜLER

A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

RAHİP

JOHN LUCAL

VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

JOSEPH ANIS ABI AAD

TÜM DOĞUNUN MARUNİ PATRİKLİĞİ

RAHİP

LORENZO PİRETTO

FRANSİZKEN KİLİSESİ

MONSEIGNEUR

LOUIS PELATRE

KATOLİK CEMAATİ BAŞKANI

 

MARK JENKHAM

İNGİLİZ ANGLİKAN KİLİSESİ TEMSİLCİSİ

 

MAURO PESCE

FOCOLARINI HAREKETİ

 

MEHMET AYDIN

DEVLET BAKANI - DİYANETTEN SORUMLU

RAHİP

MICHEL ANGE

SAİNT JOSEPH LİSESİ

KARDİNAL

NASRALLAH- PETER SFEIR

TÜM DOĞUNUN MARUNİ PATRİKLİĞİ

 

NEVZAT YALÇINTAŞ

AKP MİLLETVEKİLİ

 

NİKOLAI PETKOV

BULGAR ORTODOKS KİLİSELER BİRLİĞİ

PROF. DR.

NURETTİN UZUNOĞLU

ARAŞTIRMACI - YAZAR

BAŞRAHİP

ORAZİO DE FRANCESCHİ

NOTRE DAME KİLİSESİ BAŞRAHİBİ

PROF.. DR.

ÖMER ÖZSOY

A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

PATRICK HANISH

ABD BAŞKONSOLOSLUĞU

PATRİK

PATRİK 1. BARTHOLOMEOS

FENER RUM PATRİKHANESİ

PATRİK

PATRİK 2. MESROB MUTAFYAN

ERMENİ APOSTOLİK KİLİSESİ

 

PAUL KARATAŞ

KILDANİ KATOLİK KİLİSESİ

PEDER

RAIMONDO BARDELLI

YEŞİLKÖY KATOLİK MİSAFİRHANESİ

MÜFTÜ

RAVIL GAYNUDDIN

MOSKOVA MÜFTÜLER KONSEYİ

DİYAKON

SABİNE FEISEL

ALMAN EVANJELİK KİLİSESİ

 

SAHAK MAŞALYAN

ERMENİ KİLİSESİ - PATRİK VEKİLİ

PROF DR.

SALİH TUĞ

M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

SAMUEL AKDEMİR

SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ METROPOLİTİ TEM.

 

SERGEI VELICHKIN

RUSYA BAŞKONSOLOSU

RAHİP

SILVIU STATE

ROMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU

PROF. DR.

SUAT YILDIRIM

M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

TAOUFIK JABEUR

TUNUS BAŞKOSOLOSU

BASKAN

TARKAN YAVAŞ

BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI

METROPOLIT

TEOLİPTOS

FENER RUM PATRİK VEKİLİ

 

TURGAY ÜÇAL

TÜRK PRESBİTERYEN KİLİSESİ

 

WAJIH MAJBOUR

SUUDİ ARABİSTAN B.ELÇİLİK TEM.

PROF DR.

YAKUP ÇİÇEK

M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

RABBI

YEHOSHUA ENGELMAN

LONDRA RABBISI

 

YUSUF ÇETİN

SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ

 

YUSUF KAPLAN

YENİŞAFAK YAZARI

MONSEIGNEUR

YUSUF SAĞ

SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ

 

ZEKİ BASDEMİR

SURYANİ KATOLİK KİLİSESİ

 

ZEKİ HACIİBRAHİMOĞLU

AYDINLAR OCAĞI ESKİ GEN. SEKR.

GERİ


Ana Sayfa | Gelin Birlik Olalım | Ortak İnanç Esasları | Ortak Değerler | Barışa Davet | İslam'da Kitap Ehli | Ortak Fikri Mücadele
Radikalizm Tehlikesine Karşı Ortak Mücadele | İslam Tarihinde Müslümanlar ve Kitap Ehli | İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut | Hazreti Yusuf | Hazreti Musa | Hz.Süleyman | Hazreti Meryem | Hazreti İsa Ölmedi
Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir Allah'ın Peygamberidir| Hazreti İsa Gelecek | Hazreti Muhammed
Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm yazılar, Harun Yahya'nın kitap ve makalelerinden derlenmiştir.